ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านไลน์ สปสช. 👇

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ✨📌

ลงทะเบียนผ่านไลน์ สปสช. @nhso ดีอย่างไร 📢

---> เพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการเลือกลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนหน่วยบริการประจำด้วยตนเอง

---> เพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านไลน์ ต้องทำอย่างไร 📢

---> 1. เพิ่มเพื่อนไลน์ @nhso หรือ (สแกนผ่านคิวอาร์โค๊ดด้านล่างนี้) 📌

ขั้นตอนลงทะเบียน หรือ ย้ายหน่วยบริการ ง่ายๆ ดังนี้ 📢

---> 1. คลิกคำว่า "เปลี่ยนหน่วยบริการ (ด้วยตนเอง)"

---> 2. อ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการให้ความยินยอม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และ กด "ยอมรับ" 📌

---> 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอน ดังนี้

---> 3.1. ใส่ข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ใส่เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน

---> 4. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อขอรับรหัส OTP ในการยืนยันตัวตน

---> 5.  ตั้งรหัสในการเข้าใช้งาน 6 หลัก 

---> 6. เข้าสู่การลงทะเบียน ระบบจะถามว่า "ที่อยู่ของคุณตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน" หรือไม่ ? กรณีที่อยู่ ตรง กับบัตรประจำตัวประชาชน ดำเนินการดังนี้

...................1.) กดคำว่า "ตรง"

.................. 2.) ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน

.................. 3.) รูปใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เซลฟี่)

.................. 4.) กดคำว่า "บันทึก"

.................. 5.) เลือกหน่วยบริการที่ปรากฎตามที่พักอาศัย และ กด "ยืนยัน"

.................. 5.) เลือกหน่วยบริการที่ปรากฎตามที่พักอาศัย และ กด "ยืนยัน"

.................. 6.) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

---> กรณีที่อยู่ ไม่ตรง กับบัตรประจำตัวประชาชน ดำเนินการดังนี้

.................. 1.) กดคำว่า "ตรง"

.................. 2.) ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน

.................. 3.) รูปใบหน้าคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เซลฟี่)

.................. 4.) แนบหลักฐานแสดงที่อยู่ปัจจุบัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

---> หลักฐานรับรอบแสดงที่อยู่ปัจจุบัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

.................. -ทะเบียนบ้านเจ้าบ้านและหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน

.................. -หนังสือรับรองผู้นำชุมชนและบัตรประจำตัวผู้นำชุมชน

.................. -หนังสือรับรองผู้ว่าจ้างและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง

.................. -ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค (ต้องเป็นชื่อผู้ขอลงทะเบียน) ฯลฯ

---> กรณีที่อยู่ ไม่ตรง กับบัตรประจำตัวประชาชน ดำเนินการดังนี้

.................. 5.) กรอกที่อยู่ปัจจุบัน กด เลือกเครือข่ายหน่วยบริการ

.................. 6.) เลือกหน่วยบริการที่ปรากฎตามที่พักอาศัย

---> กรณีที่อยู่ ไม่ตรง กับบัตรประจำตัวประชาชน ดำเนินการดังนี้

.................. 7.) กด "ยืนยัน"

.................. 8.) เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

---> เงื่อนไขลงทะเบียนผ่านไลน์ สปสช. @nhso

.................. - รองรับการใช้งานมือถือทั้งระบบ Android และ iOS แต่ไม่รองรับการใช้งานบน iPad

.................. - มีบัตรประจำตัวประชาชน

.................. - วัน เดือน ปีเกิด ในรูปแบบของวันที่ครบ (เช่น 22 ก.พ. 2519 แต่ถ้า ไม่มีวันเกิด / ไม่มีเดือนเกิด ก็ให้เลือกว่า ไม่ระบุ )

.................. - มีเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) ที่ขึ้นต้นตัวอักษร 2 หลักแรก ตามด้วยตัวเลข 10 หลัก

อ้างอิง.........จาก สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ........https://www.nhso.go.th/page/coverage_rights_Line