ทำเนียบผู้บริหาร

| พ.ญ.ดวงใจ รุ้งดนัย

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 16-เม.ย. 17

| น.พ.มนูศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 17-เม.ย. 18

| น.พ.ยงยุทธ ปัจจักขภัติ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 16-เม.ย. 17

| น.พ.บรรจบ มานะกุล

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 20-เม.ย. 21

| น.พ.กฤตยภาส หวังรังสิมากุล

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 21-เม.ย. 22

| น.พ.บุญเเสง จูห้อง

ดำรงตำแหน่งเมื่อ เม.ย. 22-เม.ย. 34

| น.พ.จรัญ จันทมัตตุการ

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ค. 34-พ.ค. 48

| น.พ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์

ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ค. 48-ปัจจุบัน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP