| บริการจากเรา

| โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี

| พันธกิจ

Screenshot 2023-06-15 161355

| วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ที่ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ภายในปี 2570

| โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ (2)

| ประเด็นยุทธศาสตร์

     1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหารและบริการ

     3.พัฒนาบุคลากร เครือข่าย และภาคีสุขภาพ

| ค่านิยมองค์กร

Screenshot 2023-06-15 161545

| โรงพยาบาลทุติยภูมิ (M2) ขนาด 120 เตียง (กำลังขอขยาย 150 เตียง)

• มีจำนวนประชากรในเขตอำเภอที่ตั้ง จำนวน 109,120 คน
• มีจำนวนประชากรรับส่งต่อจากอำเภอข้างเคียง และตามการคมนาคม (การเป็นแม่ข่าย)  ประมาณ 60,000 คน รวมดูแลประชากรรวมมากกว่า 160,000 คน
• อัตราครองเตียง ปี 2565 เท่ากับ 113.23 และ Active bed 135 CMI 0.92 ตามกรอบโรงพยาบาล 120 เตียง)

| ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

ขนาดเล็ก รับผิดชอบประชากร จำนวน น้อยกว่า 3,000 คน

จากรพ.แม่ข่าย – กม.

จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.พลายวาส หมู่ 9

76 ม.9 ถ.สุราษฎร์-นครศรี ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 84160

| สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

| ศักยภาพบริการ

• เทียบเท่า รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก                                      • Appendix center                               • ผ่าตัดส่องกล้อง/colonoscope/gastroscope        

• Storke Unit 5 เตียง                                                   • ICU 8 เตียง                                           • ห้องผ่าตัด 3  ห้อง

• ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง                                           • ศูนย์ CT                                                 • MRI

• สถาบันสมทบผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP