ผู้บริหารโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลผู้บริหาร

นโยบายของผู้บริหาร

 • ประชาชนได้รับการดูแลปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม
 • โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
 • การจัดบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการได้มาตรฐาน
 • ผู้รับริการพึงพอใจ
 • การเฝ้าระวังและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารแผนงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ
 • การบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพ
 • เครือข่ายและภาคีสุขภาพเข้มแข็ง
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • บุคลากรมีสมรรถนะ และมีความสุขในการทำงาน
 • การจัดการอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • Smart Hospital

| บริการจากเรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP