📂21 มีนาคม 2566      คุณเพชรไพลิน โอสถสภา มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ทางโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์


📂21 มีนาคม 2566      | บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จําหน่ายโตโยต้า จํากัด มอบน้ำดื่ม ขนาด 600 ml. จำนวน 100 โหล ให้แก่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 


📂13 มีนาคม 2566     | ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์


📂10 มีนาคม 2566     | มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์ ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วย จำนวน 5 เครื่อง


📂10 มีนาคม 2566     | การประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสวน - บังอร อรุณคง


📂7 มีนาคม 2566       | การประชุมคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 


📂7 มีนาคม 2566       | ทพญ.อมรรัศมิ์ ชัยฤทธิ์ ทันตแพทย์ครอบครัว ร่วมกับทีมบุคลากร PCU กะแดะลงพื้นที่ให้ทันตสุขศึกษาผู้ป่วยเบาหวาน และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ


📂1 มีนาคม 2566       | การปฏิบัติงานแบบผสมผสานโครงการ อสม.ร่วมด้วยช่วยป้องกันฟันผุ และ โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก โดยมีการตรวจฟัน และทาฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ


📂3 มีนาคม 2566       | โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ผ่านการประเมินมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospitalระดับท้าทายChallengeด้านมาตรฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม


📂15 มิถุนายน 2566    | ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ คณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์


📂14 มิถุนายน 2566    วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ปีงบประมาณ 2566


📂13 มิถุนายน 2566    | การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

📂19 ตุลาคม 2566         | ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา


📂3 เมษายน 2566         | ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด


📂18 เมษายน 2566        | ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)


📂22 มีนาคม 2566         |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา


📂3 เมษายน 2566           | ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้


📂22 มีนาคม 2566         | ประกาศรับสมัครคัดเลือกและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา


📂28 กุมภาพันธ์ 2566   | ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

🔶 วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ที่ผู้รับบริการพึงพอใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ภายในปี 2570
🔷 พันธกิจ : 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2.พัฒนาคุณภาพด้านบริหารและบริการ 3.พัฒนาบุคลากร เครือข่าย และภาคีสุขภาพ

| บริการจากเรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

76 หมู่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

LOCATION ON MAP