แบบฟอร์ม

>>  แบบฟอร์มขอใช้เงินกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน

แบบฟอร์มโครงการ

>>  แบบฟอร์มเสนอโครงการ รพ.กาญจนดิษฐ์

>>  แบบฟอร์มสรุปโครงการ รพ.กาญจนดิษฐ์

แบบฟอร์มใบลา

>>  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

>>  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

>>  แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา  

 แบบฟอร์มการเงิน

>>  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

>>  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

>>  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินบริจาค

>>  แบบฟอร์มขอรับเงินตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่

 

แบบฟอร์มพัสดุ

>>  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

>>  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อ

>>   แบบฟอร์มขอใช้พัสดุ

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประชุม

>> แบบฟอร์มขอประชุม (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ)

>> แบบฟอร์มขอประชุม (ลูกจ้างชั่วคราว)

>>  ชุดแบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางการประชุม

>>  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

>>  แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการโดยเครื่องบิน

 

แบบฟอร์มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

>> แบบฟอร์มลงทะเบียน ผู้ใช้งาน Internet สำหรับเจ้าหน้าที่

>> แบบฟอร์มขออนุญาติขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด

>> แบบฟอร์มขอใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

แบบฟอร์มงานเวชระเบียน

>> แบบฟอร์มการขอประวัติการรักษาและถ่ายสำเนาเวชระเบียน

>> แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลเวชระเบียน

>> แบบฟอร์มยืมคืนเวชระเบียน

>> แบบฟอร์มตรวจสอบเวชระเบียนเบื้องต้น

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 เวลา 16:10 น.)