ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาร่วมระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 4 จำนวน 4 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Bidding : e-bidding )

รายละเอียดดังแนบ

https://drive.google.com/drive/folders/0B9M8kv78ph2DYWZjYUlaVFdmV2s?usp=sharing

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 เวลา 09:14 น.)