การประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ อำเภอ กาญจนดิษฐ์

การประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ กล่าวเปิดประชุมเพื่อสรุปแบบสอบถาม ที่จะใช้ในโปรแกรมสารภี ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขของอำเภอกาญจนดิษฐ์

โดย รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง และ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง และคณะ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:50 น.)