โครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารตำบลกะแดะ เฉลิมพระเกียรติ

ณ.ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

 

                        

กิจกรรม             : จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในตำบลกะแดะซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  45 คน 

ผลการดำเนินงาน

          :  ด้านความรู้ความเข้าใจ

จากการตรวจร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารในโรงเรียนตำบลกะแดะ มีความรู้ความเข้าในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน Clean  Food  Good  Taste  เนื่องจากได้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในครั้งที่แล้ว  สามารถนำความรู้ในครั้งนั้นไปใช้พัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารของตนเอง  คิดเป็นร้อยละ  93.94 

          :  ด้านความพึงพอใจ

จากการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร  พบว่าผู้ประกอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 92 

          :  ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

  1. ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในตำบลกะแดะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
  2. นำความรู้ไปพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารของตนเองให้ผ่านเกณฑ์ CFGT
  3. ได้ป้ายรับรองอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย