Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข้อมูล รพ. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

1. ข้าราชการ จำนวน 102 คน

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

แพทย์

6

2

ทันตแพทย์

5

3

เภสัชกร

7

4

พยาบาลวิชาชีพ

63

5

พยาบาลวิชาเทคนิค

2

6

นักวิชาการสาธารณสุข

1

7

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

5

8

เจ้าพนักงานทันตสาธารสุข

5

9

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู

1

10

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

11

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

1

12

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

13

นักจัดการงานทั่วไป

1

14

นักรังสีการแพทย์

2

2. พนักงานราชการ จำนวน 2 คน

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

นักวิชาการเงินและบัญชี

1

2

นักเทคนิคการแพทย์

1

3. ลูกจ้างประจำ จำนวน 20 คน

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

พนักงานทั่วไป

6

2

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

3

3

พนักงานซักฟอก

1

4

พนักงานขับรถยนต์

2

5

พนักงานประกอบอาหาร

1

6

พนักงานสถานที่

1

7

พนักงานเปล

1

8

พนักงานรักษาความปลอดภัย

1

9

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

1

10

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

1

11

ช่างตัดเย็บผ้า

1

12

คนสวน

1

4. ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 137 คน

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

พยาบาลวิชาชีพ

11

2

นักวิชาการสาธารณสุข

5

3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2

4

นักวิชาการเงินและบัญชี

1

5

นักวิชาการพัสดุ

1

6

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

2

7

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1

8

เจ้าพนักงานพัสดุ

1

9

เจ้าพนักงานธุรการ

4

10

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

1

11

นักเทคนิคการแพทย์

2

12

นักโภชการ

1

13

นักวิเคราะห์นโยบายแผน

1

14

นักการแพทย์แผนไทย

2

15

นักกายภาพบำบัด

3

16

นักทรัพยากรบุคคล

1

17

นายช่างเทคนิค

1

18

นายช่างไฟฟ้า

1

19

ผู้ช่วยทันตแพทย์

2

20

พนักงานทั่วไป

32

21

พนักงานเก็บเอกสาร

4

22

พนักงานบริการเอกสาร

6

23

พนักงานช่วยการพยาบาล

2

24

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

31

25

พนักงานบัตรรายงานโรค

2

26

พนักงานเปล

7

27

พนักงานขับรถยนต์

6

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2014 เวลา 09:12 น.)

 
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 114584