Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข้อมูล รพ. คณะผู้บริหาร รพ.

คณะผู้บริหาร รพ.


หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาและสนับสนุนผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน โดยทุกคนมีส่วนร่วม

2. พิจารณาจัดทำแผน จัดสรรทรัพยากร ควบคุม กำกับ วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯ

3. พิจารณาจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมายงาน ประสานงาน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ และพิจารณาให้คุณให้โทษเจ้าหน้าที่

4. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในโรงพยาบาลฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของราชการ

5. พิจารณาหาทางพัฒนา รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจของโรงพยาบาลฯ

6. ร่วมพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ

7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ปรึกษา หรือมอบหมาย


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2014 เวลา 13:25 น.)

 
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 114547