Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home ข้อมูล รพ.

ประวัติโรงพยาบาล

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ถนน  สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช หมายเลข 401 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. เนื้อที่

เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

3. ประวัติ

วันที่ 8 กันยายน 2515 ได้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น1  ตั้งบนเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 2 งาน โดยเช่าที่ดินวัดใหม่   ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การแพทย์และอนามัย” “โรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง

วันที่ 15  ธันวาคม 2531 ได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้าง ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยตั้งบนเนื้อที่ 39 ไร่ 3งาน 3 ตารางวา ณ หมู่ที่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ และได้เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534   และมีพิธีเป็นเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม2534  และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง เมื่อปี 2539

วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้เปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ( สำหรับโรงพยาบาลขนาด 90 – 120 เตียง )

4. ประชากร

อำเภอกาญจนดิษฐ์   มีประชากรทั้งสิ้น 101,585  คน   แยกเป็นชาย  50,389 คน  หญิง 51,196  คน  ซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รองจากอำเภอเมือง ฯ  ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ 116.29  คนต่อตารางกิโลเมตร

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2014 เวลา 08:13 น.)

 
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 114560