โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศสเปคและราคากลาง เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การ (รายการครุภัณฑ์ที่สำนักมารตรฐานงบประมาณได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

  • เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์
  • ราคากลางต่อหน่วยประมาณ 1,350,000 บาท

ตามรายละเอียดที่แนบมา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์สเปค เครื่องซักผ้า ขนาด 200 ปอนด์

346 total views, no views today

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- Bidding) เลขที่e๒/๒๕๖๑ นั้น

๑. เตียงผ่าตัดทั่วไป จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท อาฟต้า เชอร์วิสแอนด์ ชัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอีน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

๒.โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ไทคูณ มดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๖,๘๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช่จ่ายอื่นๆทั้งปวง ดังเอกสารที่แนบมา ดังนี้

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นายศาสตราภินันท์ ยวนเกิด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ดังเอกสารที่แนบดังนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

291 total views, no views today

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๑

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบดังนี้

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เอกสารแนบ

  1. เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

379 total views, no views today