โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เรื่อง การประเมินคัดกรองและดูแลผู้ป่วยอาการทางจักษุวิทยาและการวัดสายตา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เรื่อง การประเมินคัดกรองและดูแลผู้ป่วยอาการทางจักษุวิทยาและการวัดสายตา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์