โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ มาตรการในหารบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ มาตรการในหารบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่คู่มือแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและการติดตามประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่คู่มือแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและการติดตามประเมินผลแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ตามกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายงานกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินการ ตามกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบ ๒๕๖๓

 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์