คลินิคแพทย์แผนไทยติดต่อสอบถามข่าวสาร ผ่าน LINE@ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

คลินิคแพทย์แผนไทยติดต่อสอบถามข่าวสาร ผ่าน LINE@ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ดังนี้

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๑

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบดังนี้

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

เอกสารแนบ

  1. เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารตำบลกะแดะ เฉลิมพระเกียรติ ณ.ศูนย์สุขภาพชุมชนกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม : จัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในตำบลกะแดะซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน

ผลการดำเนินงาน

: ด้านความรู้ความเข้าใจ

จากการตรวจร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร และโรงอาหารในโรงเรียนตำบลกะแดะ มีความรู้ความเข้าในเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste เนื่องจากได้ผ่านการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารในครั้งที่แล้ว สามารถนำความรู้ในครั้งนั้นไปใช้พัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 93.94

: ด้านความพึงพอใจ

จากการประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร พบว่าผู้ประกอบร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 92

: ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

1.ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในตำบลกะแดะมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
2.นำความรู้ไปพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารของตนเองให้ผ่านเกณฑ์ CFGT
3.ได้ป้ายรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย