โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๗ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๗ รายการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ๖เดือน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ๖เดือน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เดือน เมษายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประกาศประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริการคัดกรองด้านอาชีวอนามัยโซนตะวันออก ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

๑.เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ >>> เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอดพร้อมอุปกรณ์

๒.เครื่องทดสอบการได้ยินพร้อมตู้กันเสียง จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ >>> เครื่องทดสอบการได้ยินพร้อมตู้กันเสียง

๓.เครื่องทดสอบการมองเห็น จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ >>> เครื่องทดสอบการมองเห็น

๔.เครื่องวัดความเข้มเแสง จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ >>> เครื่องวัดความเข้มแสง

๕.เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมวิเคราะห์ความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ >>> เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมวิเคราะห์ความถี่

๖.เครื่องวัดดัชนีความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ >>> เครื่องวัดดัชนีความร้อน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนขอรับยาทางไปรษณีย์ กรณีผู้ป่วยนัด

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนขอรับยาทางไปรษณีย์ กรณีผู้ป่วยนัด

โดย add line https://lin.ee/jrm5mC4

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศปฎิทินการดำเนินงานของ”กลุ่มจิตใสใจสะอาด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศปฎิทินการดำเนินงานของ”กลุ่มจิตใสใจสะอาด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓