แบบฟอร์มในโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

1.แบบฟอร์มใบลา

2. แบบฟอร์มการเงิน

3. แบบฟอร์ม IT

4. แบบฟอร์เวชระเบียน

5. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่าย

6. แบบฟอร์มขอประชุม