บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 แพทย์ 21
2 ทันตแพทย์ 7
3 เภสัชกร 13
4 พยาบาลวิชาชีพ 94
5 พยาบาลวิชาเทคนิค 2
6 นักวิชาการสาธารณสุข 10
7 นักจัดการงานทั่วไป 2
8 นักรังสีการแพทย์ 2
9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1
10 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 7
11 เจ้าพนักงานทันตสาธารสุข 11
12 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4