อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน
1 แพทย์ 6
2 ทันตแพทย์ 5
3 เภสัชกร 7
4 พยาบาลวิชาชีพ 63
5 พยาบาลวิชาเทคนิค 2
6 นักวิชาการสาธารณสุข 1
7 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5
8 เจ้าพนักงานทันตสาธารสุข 5
9 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 1
9 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 1
10 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2
11 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1
12 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1
13 นักจัดการงานทั่วไป 1
14 นักรังสีการแพทย์ 2