นโยบายของผู้บริหาร

 

นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2562  แจ้งนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 เน้น 6 เรื่องสำคัญ ดังนี้

  1. การควบคุมป้องกันวัณโรค ให้มีอัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่มากกว่าร้อยละ 85
  2. มีการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ โดยให้มีการดำเนินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)ขั้นที่ 2 ร้อยละ 60 ขั้นที่ 3 ร้อยละ 20 ตลอดจนมีการจัดระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ และให้มีระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ลดการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลงร้อยละ 50
  3. พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีมีคุณภาพ พัฒนา อสม.80,000 คน เป็น อสม.หมอประจำบ้าน และร้อยละ 75 ของ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดดาว
  4. ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล โดยร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลจะต้องมีระบบนัดคิวออนไลน์ ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลศูนย์ 34 แห่งผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉิน (ER) คุณภาพ
  5. มีคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง เพื่อการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์
  6. ทุกเขตสุขภาพต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์)

                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์