คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ตำแหน่ง/ที่อยู่
1 นายเอนก ปัทมพงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ
2 นายสมชาย สินมา ผู้จัดการ บริษัท สินมานะฟาร์ม จำกัด
3 นายรังสิต วิเชียรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์
4 พระครูสิริปัญญาภิรัต
เจ้าอาวาสวัดวังไทร
5 ผศ.วิลาศ เมืองน้อย ข้าราชการบำนาญ
6 นายศุภชัย วิชัยดิษฐ
7 นายธีระ ธรรมธวัช ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอกาญจนดิษฐ์
8 นายสิทธิศักดิ์ รักชื่อ ประธานตำรวจชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์
9 นายสมพงษ์ จันทร์แจ้ง ตัวแทนชุมชนอิสลามอำเภอกาญจนดิษฐ์
10 นายธีรพจน์ นามอินทราภรณ์
11 นางอรัญญา เฉลิมพิพัฒน์ ประธานชมรม อสม. อำเภอกาญจนดิษฐ์
12 นายสมพงษ์ แก้วคง ร้าน ช. ไชยกิตติ (โกเต็ก)
13 นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ ผู้ประสานงานประชาคมสุราษฎร์ธานี
14 นายวันชัย นพคุณ ผู้แทน กต.ตร.
15 นายอรุณ ด่านภู่วงศ์ สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์
16 นางวันเพ็ญ เจริญผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
17 นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
18 นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ