บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ตำแหน่ง/ที่อยู่
อัพเดท 03/04/61
1 นายเอนก ปัทมพงศา ข้าราชการบำนาญ
2 นายสมชาย สินมา ผู้จัดการ บริษัท สินมานะฟาร์ม จำกัด
3 นายรังสิต วิเชียรวัฒนา ข้าราชการบำนาญ
4 นายปรีชา เพชรรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 นายพีระเดช เกิดอุดม นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์
6 นายชูชัย อุดมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
7 นายสถาพร มีสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปกครองส่วนท้องถิ่น
8 นายสมนึก เหมประพันธ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 นายสายชล ผ่องแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
10 พระอธิการทองสุข กิตติญาโน เจ้าอาวาสวัดกรวด
11 ผศ.วิลาศ เมืองน้อย ข้าราชการบำนาญ
12 นายจีรศักดิ์ จิตรจง ข้าราชการบำนาญ
13 นายพิทยา สุทธินุ่น ข้าราชการบำนาญ (รอง ผอ.สพป.สฎ.2)
14 นายบรรจง ปานช่วย ข้าราชการบำนาญ
15 นายเสรี ประสิทธิ์
16 นายศุภชัย วิชัยดิษฐ
17 นายธีระ ธรรมธวัช ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอกาญจนดิษฐ์
18 นายสิทธิศักดิ์ รักชื่อ ประธานตำรวจชุมชนอำเภอกาญจนดิษฐ์
19 นายธีรพจน์ นามอินทราภรณ์
20 นางอรัญญา เฉลิมพิพัฒน์ ประธานชมรม อสม. อำเภอกาญจนดิษฐ์
21 นายสมพงษ์ แก้วคง ร้าน ช. ไชยกิตติ (โกเต็ก)
22 นายทวีศักดิ์ สุขรัตน์ ผู้ประสานงานประชาคมสุราษฎร์ธานี
23 นายวันชัย นพคุณ ประธาน กต.ตร. สภ.กาญจนดิษฐ์
24 นายแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด
25 นายเรืองพันธ์ เรืองสูง ผู้จัดการ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ฟาร์ม สุราษฎร์ธานี 8 (SR2)
26 นายสุรัตน์ เพชรมณี หจก.เอส จี เอส พาราวู๊ด
27 นายเอกวิสูตร สุทธินุ่น กรรมการสภาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 4
28 นายวิชัย สมรูป ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานบริหาร- จัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งที่ 4
29 นางสาวยอดขวัญ ชุมวระ บริษัท ยอดขวัญ คอนสตรัคชั่น จำกัด
30 นายสมใจ สันสน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2
31 นางกาญจนา สิตังนันท์ ร้านกาญจรงค์เฟอร์นิเจอร์ สุราษฎร์ธานี
32 นายเชิด ทองสุข สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์
33 นางวันเพ็ญ เจริญผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
34 นายเอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
35 นางสุภาวดี งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ