บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล

คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ตำแหน่ง
     อัพเดท 03/04/61
1  พลตำรวจตรีภูวดล  กระแสอินทร์  
2 ว่าที่ร้อยโทสมชาย  เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์
3 พันตำรวจเอกจำโนทย์  แก้วขาว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์    
4 นายนิโรธ  นวลวัฒน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
5 นายธานินทร์  นวลวัฒน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
6 นางนงเยาว์ จ่าแก้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
7 นายพีระเดช  เกิดอุดม นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ 
8 นายชัยยะ  กาญจนดิฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส 
9 นายภูวนาถ  ทองพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์   
10 นายภาณุศักดิ์  พรหมแช่ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 
11 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม 
12 นายอนันต์ ไทยพัฒน์ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์
13 นางนงเยาว์   มณีโชติ ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
14 นางพรศรี  พรหมนุช       ประธานองค์กรพัฒนาสตรีอาสา
15 นายสมพงษ์  จันทร์แจ้ง    ตัวแทนชุมชนอิสลาม  อ.กาญจนดิษฐ์