คณะกรรมการที่ปรึกษา รพ.

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/ตำแหน่ง
1 นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอกาญจนดิษฐ์
2 พ.ต.อ.สุริยา นาคแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์
3 พลตำรวจตรีภูวดล กระแสอินทร์
4 นายปรีชา เพชรรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
5 นายพีระเดช เกิดอุดม นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์
6 นายชูชัย อุดมศรีโยธิน นายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย
7 นายชัยยะ กาญจนดิษฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
8 นายภูวนาถ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2
9 นายสมคิด ดำขุด ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์
10 นายประมวล ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม
11 นายจรงค์ ปลอดชุ่ม นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์
12 นายสถาพร มีสิทธิ์ ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์
13 นางพรศรี พรหมนุช ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
14 นางนงเยาว์ มณีโชติ ประธานองค์กรพัฒนาสตรีอาสา
15 นายสมนึก เหมประพันธ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 นายแทน เทือกสุบรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด
17 นายสมชาย ฤกษ์โภคี ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 นายรุ่งอโณทัย โสมาศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์
20 นายสุรัตน์ เพชรมณี หจก.เอส จี เอส พาราวู๊ด44 หมู่ 6 ตำบลกรูด
21 นายวิสูตร สุทธินุ่น
22 นายประสพโชค มีลาภ
23 นายโสภณ ศิริกุลพิพัฒน์ บริษัท สุราษฎร์บรอดแบนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด