บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบผู้บริหาร

 

1. พ.ญ. ดวงใจ รุ้งดนัย ปฏิบัติราชการ เมษายน 2516 - เมษายน 2517
2. น.พ. มนูศักดิ์ สมบรูณ์ทรัพย์ ปฏิบัติราชการ เมษายน 2517 - เมษายน 2518
3. น.พ. ยงยุทธ ปัจจักขภัติ ปฏิบัติราชการ เมษายน 2518 - เมษายน 2520
4. น.พ. บรรจบ มานะกุล ปฏิบัติราชการ เมษายน 2520 - เมษายน 2521
5. น.พ. กฤตยภาส หวังรังสิมากุล ปฏิบัติราชการ เมษายน 2521 - เมษายน 2522
6. น.พ. บุญแสง จูห้อง ปฏิบัติราชการ เมษายน 2522 - เมษายน 2534
7. น.พ. จรัญ จันทมัตตุการ ปฏิบัติราชการ เมษายน 2534 - เมษายน 2548
8. น.พ. เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ปฏิบัติราชการ เมษายน 2548 - ปัจจุบัน