บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทุติยภูมิคุณภาพ   ที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ   ภายในปี 2564

พันธกิจ

  1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
  2. การบริหารความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา สุขภาพและภัยคุกคาม
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ