ทิศทางองค์กร

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพภายในปี 2559
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
2.บริหารความร่วมมือกับภาคีเครื่อข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพและภัยคุกคาม
ประสิทธิภาพ
3.พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังให้มี
4.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างสมรรถนะบุคคลากร