ประวัติโรงพยาบาล

  1. ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ถนน  สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช หมายเลข 401 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  1. เนื้อที่

เนื้อที่ 39 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

  1. ประวัติ

วันที่ 8 กันยายน 2515 ได้ก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น1  ตั้งบนเนื้อที่ทั้งสิ้น 4 ไร่ 2 งาน โดยเช่าที่ดินวัดใหม่   ณ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2516 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” “โรงพยาบาลอำเภอ” และ”โรงพยาบาลชุมชน” ขนาด 10 เตียง

วันที่ 15  ธันวาคม 2531 ได้รับงบประมาณสำหรับก่อสร้าง ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยตั้งบนเนื้อที่ 39 ไร่ 3งาน 3 ตารางวา ณ หมู่ที่ 9 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ และได้เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534   และมีพิธีเป็นเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม2534  และได้ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง เมื่อปี 2539

วันที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้เปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ( สำหรับโรงพยาบาลขนาด 90 – 120 เตียง )

  1. ประชากร

อำเภอกาญจนดิษฐ์ มีประชากรทั้งสิ้น 106,431 คน แยกเป็นชาย 52,473 คน หญิง 53,958 คน ซึ่งอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองจากอำเภอเมือง ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ประมาณ 121.84 คนต่อตารางกิโลเมตร

อัพเดท 07/09/61