คลังสื่อสุขภาพ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

Slider

 

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
Patient Safety Goal
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทุติยภูมิคุณภาพ   ที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ   ภายในปี 2564

พันธกิจ
  1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
  2. การบริหารความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา สุขภาพและภัยคุกคาม
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
Patient Safety Goal
  1. Safety Surgery : อุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน/ผิดข้าง/ผิดตำแหน่ง
  2. Infection Control : ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  3. Medication Safety : ลดความคลาดเคลื่อนทางยา
  4. Patient Identification : ระบุตัวผู้ใช้บริการถูกต้อง
  5. Line/Tube/Catheter : อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วย  หายใจใน ICU
แผ่นพับให้ความรู้
แผ่นพับให้ความรู้

แผ่นพับเรื่อง บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 

แผ่นพับเรื่อง ธาลัสซีเมีย

 

แผ่นพับเรื่อง อุจจาระร่วง

 

แผ่นพับเรื่อง ความดันโลหิตสูง

เพิ่มเติม