กลุ่มงานทันตกรรม

บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

Slider
วิสัยทัศน์
เวลาทำการ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทุติยภูมิคุณภาพ   ที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ  ภายในปี 2564

เวลาทำการ

เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ที่ 9

ถนน สุราษฎร์ – นครศรีธรรมราช หมายเลข 401 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริการออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์