โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายการจ้างเหมาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๓๒ ภาพ ต่อรอบ (COMPUTERIZED TOMOGRAPHY WITH CONTINUOUS MULTI SLICE SPIRAL SCAN) จำนวน๙เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๗ กันยายน ๒๕๖๔)

Tags: No tags

Comments are closed.