โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบารุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Tags: No tags

Comments are closed.