โรงพยาบาลกาญนดิษฐ์ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๑ งาน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลกาญนดิษฐ์ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๑ งาน โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags: No tags

Comments are closed.