โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา
📍ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
🚑 ขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการประจำ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
Tags: No tags

Comments are closed.