โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๖ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัวคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้

๑.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๕ อัตรา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment