การประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ

การประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์
การประชุมสรุปแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บระบบข้อมูลสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายแพทย์เอกชัย มุกดาพิทักษ์ กล่าวเปิดประชุมเพื่อสรุปแบบสอบถาม ที่จะใช้ในโปรแกรมสารภี ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุขของอำเภอกาญจนดิษฐ์
โดย รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง และ รศ.ดร.เอกรัฐ บุญเชียง และคณะ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Tags: No tags