📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา
🚑 ขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการประจำ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๖ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา
🚑 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ
📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา
📍ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
🚑 ขอให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการประจำ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน ๑ อัตรา
🚑 สอบคัดเลือกวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพลายวาส ชั้น2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๔ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา
📍ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
🚑 สอบคัดเลือกวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคชากุล กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ ทั้งหมดจำนวน ๔ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๓ อัตรา
📍ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา
🚑 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) รายละเอียดดังนี้

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) ราคากลางต่อหน่วยประมาณ ๖๖๒,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อ เพื่อเข้ารับรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อ เพื่อเข้ารับรายงานตัวเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้
📍ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
📍

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
📍ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา