โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร เลขที่๘๑๗๐/๒๕๓๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖๙ ตารางเมตร เลขที่๘๑๗๐/๒๕๓๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

📢

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด 19 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด 19 อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

📢สำหรับหลุ่มเป้าหมายในระยะที่2 นี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่มเป้าหมายคือ
🔸1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
🔸2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่
– โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
– โรคหัวใจและหลอดเลือด
– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคไตเรื้อรัง
– โรคมะเร็งทุกชนิด
– โรคเบาหวาน
– โรคอ้วน

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๑๑รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๑๑รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๑๑รายการ โดยวิธีการเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๑๑รายการ โดยวิธีการเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล พื้นที่ใช้สอย ๑,๔๕๐ ตรม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในโรงพยาบาล พื้นที่ใช้สอย ๑,๔๕๐ ตรม. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐G) ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐G) ๑คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๖รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน๖รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)