วิสัยทัศน์
พันธกิจ
Patient Safety Goal
วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลทุติยภูมิคุณภาพ   ที่เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ   ภายในปี 2564

พันธกิจ
  1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับกลางให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
  2. การบริหารความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหา สุขภาพและภัยคุกคาม
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
Patient Safety Goal
  1. Safety Surgery : อุบัติการณ์ผ่าตัดผิดคน/ผิดข้าง/ผิดตำแหน่ง
  2. Infection Control : ลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  3. Medication Safety : ลดความคลาดเคลื่อนทางยา
  4. Patient Identification : ระบุตัวผู้ใช้บริการถูกต้อง
  5. Line/Tube/Catheter : อุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วย  หายใจใน ICU
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
เอกสารเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม..

ข่าวประกวดราคา

เพิ่มเติม...

เอกสารเผยแพร่

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

 

 

  • 312,036